• VMV - Statuten

  • De club heeft als naam “Vrienden Meer Vogels 60” (VMV '60) en is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij is gevestigd te Akersloot.
  • Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
  • Het doel van VMV 60 is het bijdragen aan het welzijn van Handbalvereniging Meervogels '60.
  • Het lidmaatschap van VMV 60 staat open voor iedereen. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen in welke vorm dan ook lid worden.
  • De jaarlijkse bijdrage per lid bedraagt € 50, te betalen voor 1 oktober.
  • Het is eventueel toegestaan om een hoger bedrag te betalen.
  • Ieder lid vertegenwoordigt één stem.
  • De leden van VMV 60 bepalen zelf het beleid van VMV 60.
  • De verdeelsleutel voor de besteding van de inkomsten is als volgt vastgesteld:
   - 20% rechtstreeks naar Handbalvereniging Meervogels '60;
   - 20% ten behoeve van VMV 60;
   - 60% voor specifieke bestemmingen gekozen door de leden van VMV 60.
  • Het bestuur van VMV 60 bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en heeft de volledige beschikkingsbevoegdheid. Zij komen zo vaak bij elkaar als zij noodzakelijk vinden.
  • Een bestuurslid wordt gekozen voor een zittingstermijn van drie jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Elk jaar is slechts één bestuurslid aftredend. Na het eerste boekjaar (2002-2003) is dat de secretaris en na het tweede (2003-2004) is dat de penningmeester, waardoor de eerste zittingstermijn voor deze bestuursleden korter is dan 3 jaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie moeten zich bij het zittende bestuur schriftelijk aanmelden minimaal 3 weken voor de ALV.
  • Eenmaal per jaar in oktober vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VMV 60 plaats. De uitnodiging en de agenda hiervoor moet minstens twee weken van te voren naar de leden verzonden zijn. De ALV is alleen toegankelijk voor leden van VMV 60.
  • Tussentijds kan altijd op verzoek van minstens 10% van de leden een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) worden uitgeschreven. De uitnodiging en de agenda hiervoor moet minstens twee weken van te voren naar de leden verzonden zijn. Ook de BALV is alleen toegankelijk voor leden van VMV 60.
  • Bij stemming tijdens een ALV en BALV is de stem van de helft plus één van de uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoeveelheid aanwezige leden, bepalend.
  • De financiën van VMV 60 worden beheerd door de penningmeester en worden eenmaal per jaar voorafgaande aan de ALV gecontroleerd door de kascontrolecommissie.
  • Jaarlijks wordt een kascontrolecommissie bestaande uit twee personen plus één reserve gekozen. Na ieder jaar wordt er één plaats in de commissie opgevuld door het reservelid.
  • Een aanvraag tot steun door VMV 60 kan schriftelijk ingediend worden door de leden van VMV 60 en door (leden van) Handbalvereniging Meervogels '60.
  • De statuten van VMV 60 kunnen door de leden tijdens de ALV worden aangepast.
  • Het lidmaatschap van een lid kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging voor 31 juli aan of door het bestuur van VMV 60.