• Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

  NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN MEERVOGELS’60 HANDBAL

  24 JUNI 2020 in het Boshuis

   

  Notuliste: Jolanda Woestenburg (secretaris) 

  Bestuur: Susan Bron, Marco Buur, Debbie Velzeboer, Benthe van Baar

  Aanwezige Leden: Monique Kerssens, Arie Krom, Anna van Baar,

   Afbericht van: Margot Admiraal

   

  1. OPENING

  Onze voorzitter, Susan Bron, heet iedereen van harte welkom.

   

  2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

  De notulen van de vorige vergadering zijn niet overgedragen aan nieuwe bestuur

  3. INGEKOMEN STUKKEN

  Exploitatie van de sporthal gaat naar Holland Sport vanaf 1 juli 2020.

  Het tarief is iets lager en men hanteert een dalurentarief

   

  4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (door de PENNINGMEESTER)

  Debbie doet verslag van de afgelopen drie jaar:

  Het aantal leden is teruggelopen en de zaalhuur en kosten van de bond zijn hoger.

  Inkomstenbronnen: sponsoring is teruggelopen, subsidies minder dit hangt samen met aantal leden. De contributie flink lager in verband met minder seniorenleden.

  Zaalhuur grootste kostenpost, in 2018/2019 veel extra trainingsuren in de sporthal geweest.

  Voor afgelopen jaar is de bondsafdracht minder geworden en zijn ook de kosten voor trainer minder in verband met corona.

  Besparingen: Verzekering gebouw naar beneden, opzeggen telefoon, opzeggen extra bankrekening.

  Wel is er een noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en een boekhoudpakket aangeschaft.

  Door Corona is het seizoen abrupt afgelopen en zijn er geen inkomsten van klaverjassen/ darten / keezen en kantineomzet.

  Om extra inkomsten te genereren heeft Susan een actie bolletje opgezet.

  De Rabo clubkas is uitgesteld. Eind van het jaar meedoen.

  Rijkssubsidie aangevraagd in verband met corona om gaten op te vullen.

   

  Voorstel de contributie te verhogen met 5 euro per persoon

  Contributie wordt dan als volgt Senioren € 245

  Recreanten € 155

  A Jeugd € 185

  B Jeugd € 180

  C Jeugd € 175

  D Jeugd € 155

  E Jeugd € 145

  F Jeugd € 125

  Talentjes € 50

   

  5. KASCONTROLE COMMISSIE;

  Geen kascontrole plaatsgevonden omdat er geen Algemene Ledenvergadering is geweest

  In nieuwsbrief zal een oproep worden geplaatst wie de kascontrole wil doen.

   

  6. COMMISSIES

  Technische commissie

  Door de terugloop in senioren is er nog 1 senioren team en 1 recreantenteam. Voor komend jaar ook 1 B Jeugd en 1 C Jeugd.

  Er is contact geweest met nieuwe exploitanten Holland Sport over de trainingstijden en wedstrijden.

  Bij de jeugdteams moeten nog geschoven worden in verband met dispensatie.

  Accommodatiecommissie bestaat alleen nog uit Frank Kerssens. Maryse en Randy worden bedankt .

  Atie heeft contact met de gemeente in verband met nieuwe lijnen op het veld

   

  Sponsorcommissie

  Sandra Kerssens gaat de sponsorcommissie oppakken. Van belang is naast nieuwe sponsoren ook de bestaande contacten te onderhouden en deze meer bij de club te betrekken.

   

  Ledenadministratie

  Aan de leden zal toestemming worden gevraagd om foto’s via social media te plaatsen. AVG regels staan online.

  Er is een nieuw inschrijf / uitschrijfformulier. Bij te late opzegging ben je contributie verschuldigd.

   

  Scheidsrechtercommissie

  Voor de C en D Jeugd is er een scheidsrechterscursus.

  Er dienen 120 wedstrijden gefloten te worden maar hebben voor 98 wedstrijden scheidsrechters. Voor komend seizoen zal een ieder twee verplichte wedstrijden moeten fluiten anders komen we niet door aantal heen.

   

  Vrijwilligerscommissie

  Wendy is aan het inventariseren en er is een overzicht gemaakt.

  Staan veel taken nog open waaronder Technische commissie, accommodatiecommissie , sponsorcommissie.

  Ieder lid heeft verplichting om taken te doen en vele handen maken licht werk.

   

  7. MUTATIES BESTUUR

  Marco stopt met de Technische commissie. Nog geen nieuwe kandidaat.

   

  8. RONDVRAAG

  Het bestuur is benaderd door Walter van der Klugt in verband met het opzetten van een Omnivereniging.

  Voorstel om te werken aan 1 vereniging in Akersloot waar alle sporten onder vallen.

  Enthousiaste groep met goede idëeen.

  Als bestuur staan we open voor 1 vereniging in verband met onderhoud, gebruik en vrijwilligers etc.

   

  Een verzoek om de B en C jeugd niet gelijk te laten spelen in verband met invallen bij elkaar.

   

  Met ingang van september starten we met Walking Handbal en gaan hiermee door tot het weer het toelaat. Afhankelijk van animo eventueel binnen verder ( daluren)

   

  Arie Krom vraagt of verzekerde som van € 250.000 genoeg is om te herbouwen ? Debbie heeft hier advies over ingewonnen en dit bedrag is toereikend

   

  Er wordt gevoetbald op het handbalveld. Netten gaan stuk. Na het seizoen de netten weghalen.

   

  Monique Kerssens ; Hebben we nog iets in kas ?

  Niks extra’s en we hebben alle zeilen moeten bijzetten. Wellicht goed om dit ook richting de leden te communiceren.

   

  Idee was om een feestelijk familietoernooi ( sixties feest) te houden ivm 60 jarig bestaan. In verband met corona nog geen planning.

   

  Boys only training : Hero en Paul met ongeveer 10 jongens. Free running / handbal

  Als hier animo voor is dan ook in zaal en is er contributie verschuldigd.

   

  9. SLUITING Om kwart oor 10 wordt iedereen bedankt voor de aanwezigheid en sluit Susan de vergadering